سه محصول جدید به نام فرنگی و روشویی رو کابینتی و توالت زمینی طبی ریم بسته تانیا تولید و اماده عرضه به بازار شد